UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 171 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Marię Trzebną — sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile, właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 38.

§ 2. Powołuje się Tomasza Wałczuka — sędziego Sądu Rejonowego w Złotowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.