UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum:

1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego — stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 8 do uchwały;

9) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;

10) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego — stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;

11) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;

12) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę — stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. (poz. 1178)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777.