UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008—2013

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1 ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008—2013 (M. P. Nr 50, poz. 442) dokonuje się sprostowania pisowni nazwiska Komisarza Wyborczego w Pile „Anna Elżbieta Kurczewska-Garcia” na „Anna Elżbieta Kulczewska-Garcia”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.