UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) ), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm. 2) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M. P. Nr 77, poz. 775 i Nr 79, poz. 791) w załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I w pkt II dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

„7.** Z powodów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta termin ponownego głosowania odroczono do dnia 10 grudnia 2006 r. w ............. następujących gminach/miastach*:

(liczba)

1).....................................................................

(nazwa gminy/miasta)      (nazwa powiatu)

2).....................................................................

3)..................................................................”;

2) w części I w pkt III dodaje się ppkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W gminach, o których mowa w pkt 3 i 5, nie dokonano wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i, w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyboru dokonają rady gmin.

8. W...............gminach odroczono ponowne głosowanie do dnia 10 grudnia 2006 r. (art. 4 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.