UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2011—2016

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Opolu Jarosława Mariusza Benedyka na Komisarza Wyborczego w Opolu I.

§ 2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2011—2016 i pełni funkcję od dnia 7 stycznia 2011 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.