UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 15, poz. 245).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2009 r. (poz. 178)