UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 15 ust. 1a i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 i Nr 37, poz. 589) w załączniku nr 1, w części I Województwo dolnośląskie, liczba porządkowa 4, rubryka 3 – Właściwość terytorialna, skreśla się wyrazy „miasto na prawach powiatu: Wałbrzych”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.