UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgową i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37, w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172.