UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 22 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm. 2) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez komisarzy wyborczych;

2) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez terytorialne komisje wyborcze, zwane dalej „TKW”, w szczególności przy rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów;

3) warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej „OKW”, z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie;

4) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub systemu elektronicznego przesyłania danych;

5) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołów z wyborów, sporządzonych przez TKW, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub elektronicznego przesyłania danych w wyborach do rad oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

§ 2. 1. Warunkiem wykorzystania techniki elektronicznej, odpowiednio przez OKW i TKW, przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów, jest:

1) używanie wyłącznie oprogramowania (systemu informatycznego), które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dostarczone bezpłatnie i serwisowane przez Krajowe Biuro Wyborcze;

2) zapewnienie sprzętu komputerowego spełniającego — stosownie do zakresu działania komisji — wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do uchwały;

3) zapewnienie obsługi systemu informatycznego TKW w drodze powołania przez komisję na wniosek zapewniającego obsługę administracyjną marszałka województwa lub starosty bądź wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

a) pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW — w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW oraz operatorów wprowadzania danych — w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego,

oraz

c) umożliwienie dostępu do sieci Internet;

4) zapewnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy przez powołanie:

a) koordynatora gminnego, przy czym dopuszczalne jest pełnienie tej funkcji przez pełnomocnika TKW w przypadku gminy liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) operatorów systemów informatycznych OKW.

2. Komisarz wyborczy eksploatuje system informatyczny przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz zapewnieniu jego obsługi poprzez powołanie pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej, koordynatora oraz operatorów systemu informatycznego. Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej komisarza wyborczego określa załącznik nr 2 do uchwały. Zadania koordynatora komisarza wyborczego określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, określają załączniki nr 4—7 do uchwały. Zadania operatora wprowadzania danych określa pełnomocnik do spraw obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

4. Zadania koordynatora gminnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, określa załącznik nr 8 do uchwały.

5. Zadania operatora systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 3. 1. System informatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z:

1) systemu centralnego, przeznaczonego dla Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych;

2) systemu obsługi TKW z własnym dostępem do systemu centralnego;

3) systemu obsługi OKW, pracującego autonomicznie bądź z dostępem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umożliwia:

1) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o komitetach wyborczych, listach kandydatów i kandydatach na radnych oraz o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

2) wspomaganie sporządzenia obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach oraz druku kart do głosowania;

3) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o składach komisji wyborczych;

4) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o okręgach wyborczych i o obwodach głosowania, wraz z określeniem liczby wyborców;

5) zasilenie systemu informatycznego OKW w dane, umożliwiające wprowadzenie ustalonych wyników głosowania w obwodzie;

6) wprowadzenie liczby kart do głosowania wydanych wyborcom w dniu głosowania oraz przekazanie tych danych do systemu centralnego w trybie oddzielnych przepisów;

7) wprowadzenie danych o wynikach głosowania w obwodzie, weryfikację ich pod względem poprawności arytmetycznej, sporządzenie protokołów głosowania, a po ich zaakceptowaniu przez OKW — wykonanie kopii tych danych na nośniku elektronicznym oraz przekazanie wyników głosowania do systemu centralnego;

8) wprowadzenie przez TKW do systemu wyników głosowania ustalonych przez OKW niekorzystają-ce ze wsparcia informatycznego oraz sprawdzenie ich poprawności;

9) ustalenie przez właściwe TKW wyników głosowania i wyników wyborów;

10) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do protokolarnego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez TKW;

11) przekazanie przez TKW ustalonych wyników głosowania i wyników wyborów do systemu centralnego;

12) sporządzenie przez komisarza wyborczego wykonującego czynności ogólnowojewódzkie komunikatu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa w pierwszym głosowaniu oraz obwieszczenia: o wynikach wyborów do rad i o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa;

13) sporządzenie przez właściwego komisarza wyborczego wyciągów, o których mowa w art. 183 Ordynacji wyborczej;

14) weryfikację zgodności danych zawartych w systemie z danymi zawartymi w przekazanych protokołach wyników głosowania i wyników wyborów;

15) sporządzanie wydruków kontrolnych danych przechowywanych w systemie informatycznym.

3. System informatyczny umożliwia kontrolę poprawności arytmetycznej danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania.

4. System informatyczny umożliwia komisarzowi wyborczemu nadzór nad poprawnością ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez komisje wyborcze z obszaru jego właściwości terytorialnej.

§ 4. 1. Przesyłanie przez OKW lub TKW danych o wynikach głosowania oraz przesyłanie przez TKW danych zbiorczych wynikach głosowania i wynikach wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do komisarzy wyborczych, a także między tymi komisjami, odbywa się z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bezpieczeństwa i autentyczności oraz zgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w protokołach wyników głosowania i wyników wyborów.

2. W przypadku OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet przekazywanie danych odbywa się na nośnikach informacji.

§ 5. 1. Obsługę systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów oraz dyrektorów delegatur.

2.  Obsługę systemu informatycznego TKW zapewnia, stosownie do właściwości, marszałek województwa, starosta bądź wójt (burmistrz, prezydent miasta).

3. Obsługę systemu informatycznego dla OKW zapewnia, w ramach zadań zleconych gminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. Obsługę systemu informatycznego, o której mowa w ust. 1—3, właściwe organy zapewniają w trybie i na zasadach określonych w art. 23 Ordynacji wyborczej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. (poz. 678)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055.