UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania okręgowej Komisji wyborczej w rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 262 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 55, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r. powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Rzeszowie w składzie:

1)   Tomasz Smoleń       — Komisarz Wyborczy w Rzeszowie, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, przewodniczący Komisji;

2)   Piotr Dariusz Popek     — sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie;

3)   Witold Bartosz Olech   — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie;

4)   Łukasz Lech Palacz     — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie;

5)   Grzegorz Pliś         — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie;

6)   Janusz Sternalski       — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.