UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 5, art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm. 1) ) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone dla wyborów przeprowadzonych w związku z upływem kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 2. Ustala się wzory:

1) potwierdzenia złożenia przez organ partii politycznej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów (zgłoszenia kandydata), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego oraz o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów (zgłoszenia kandydata), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) zaświadczenia dla zastępcy pełnomocnika w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) protokołu z wyborów uzupełniających oraz wyborów ponownych do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(-ów) radnego(-ych) w wyborach uzupełniających oraz w wyborach ponownych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały;

9) obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rad, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;

10) obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 3. W wyborach uzupełniających i wyborach ponownych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, zarządzonych dla obsadzenia nie wszystkich mandatów w okręgu wyborczym, obwodowa komisja wyborcza stosuje wzór „Protokołu głosowania w obwodzie” ustalony dla wyborów do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 73, poz. 924) ze zmianą w punkcie protokołu dotyczącym okręgu wyborczego w brzmieniu „obejmujący mandatów” polegającą na dodaniu po wyrazie „mandatów” wyrazów „do obsadzenia”.

§ 4. W wyborach uzupełniających do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców stosuje się „Informację o sposobie głosowania” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 75, poz. 949), dotyczącą wyborów do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, z następującymi zmianami: po wyrazach „ilu radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym” oraz „niż liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym” dodaje się wyrazy „w wyborach uzupełniających”.

§ 5. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wyborach ponownych, uzupełniających i przedterminowych do Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz. 85)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.