UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010—2014

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 22 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm. 1) ) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010—2014, terytorialne i obwodowe komisje wyborcze oraz komisarze wyborczy mogą wykorzystywać technikę elektroniczną przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów na warunkach i w sposób określony w:

2. W wyborach do rad powiatów i sejmików województw przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010—2014 zadania pełnomocnika określone w pkt 3, 8, 9 i 13 załącznika nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należą do koordynatora gminnego.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy miast na prawach powiatu.

§ 2. 1. Komisarz wyborczy ustala zakres i sposób zastosowania techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze i terytorialną komisję wyborczą w wyborach, o których mowa w § 1.

2. W przypadku stosowania techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze lub terytorialną komisję wyborczą komisarz wyborczy ustala, w porozumieniu z terytorialną komisją, harmonogram wykonania zadań związanych z eksploatacją systemu teleinformatycznego, z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych czynności wyborczych wynikających z kalendarza wyborczego.

3. W przypadku niestosowania techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze i przez terytorialną komisję wyborczą komisarz wyborczy zapewnia wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów w ramach czynności sprawdzających, wykonywanych w sposób określony w pkt I.2 załącznika nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.