UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według wzorów:

1) pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem zawierającym nazwę i siedzibę komisji oraz numerem okręgu wyborczego, ustalonymi w załączniku do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;

2) pieczęcią rejonowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem zawierającym nazwę i siedzibę komisji, ustaloną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych (M. P. Nr 12, poz. 193) z zastrzeżeniem, że pieczęcią Rejonowych Komisji Wyborczych z siedzibą w Kielcach i w Opolu jest pieczęć, o której wyżej mowa, z dodaniem po nazwie siedziby komisji:

– cyfry „I” dla komisji właściwej dla miasta Kielce i miasta Opole,

– cyfry „II” dla komisji o innej właściwości terytorialnej;

3) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem zawierającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.