UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (M. P. Nr 7, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załącznikach nr 1—6 w ramce nad tytułem protokołu po wyrazach odpowiednio

„W SPRAWIE....................................................” lub

„W SPRAWACH ....................................................”

dodaje się, od nowego wiersza, wyrazy „ZARZĄDZONE NA....................................................”;

2) w załącznikach nr 5 i 6 w ramce nad tytułem protokołu wyraz „Powiatowa” zastępuje się wyrazami „Powiatowa*)/Miejska*)”;

3) w załącznikach nr 7—9 w ramce nad tytułem protokołu wyrazy „Gminna Komisja do Spraw Referendum” zastępuje się wyrazami „Gminna*)/Miejska*) Komisja do Spraw Referendum w...................................................”;

4) w załączniku nr 7 w protokole ustalenia wyniku referendum gminnego pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Komisja ustaliła, co następuje:

a) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła................,

b) liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła..............

(frekwencja wyniosła...............),

c) liczba głosów ważnych wyniosła.................,

d)*) w wyborze w dniu....................odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła...................., zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi....................,

e) liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) wyniosła....................

9.*) Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia

15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) stwierdza, że:

a) referendum jest ważne*'/nieważne*', gdyż wzięło w nim udział nie mniej*)/mniej*) niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,

b)........................................................... został/a

(nazwa odwoływanego organu) odwołany/a*)/nie zostat/a odwołany/a*), gdyż za odwołaniem organu oddano więcej ynie więcej*) niż połowę ważnie oddanych głosów.”

9.**) Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) stwierdza, że:

a) referendum jest ważne*)/nieważne*), gdyż wzięło w nim udział nie mniej*)/mniej*) niż 30 % uprawnionych do głosowania,

b)...............................................................został

(nazwa odwoływanego organu) odwołany*)/nie został odwołany*), gdyż za odwołaniem organu oddano więcej*)/nie więcej*) niż połowę ważnie oddanych głosów.”;

5) w załączniku nr 10 w protokole ustalenia wyniku referendum powiatowego/wojewódzkiego pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Komisja ustaliła, co następuje:

a) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła................,

b) liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła...............

(frekwencja wyniosła................),

c) liczba głosów ważnych wyniosła.................,

d) w wyborze w dniu ....................odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła ................, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi................,

e) liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) wyniosła.................

9. Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) stwierdza, że:

a) referendum jest ważne*)/nieważne*), gdyż wzięło w nim udział nie mniej*)/mniej*) niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,

b)............................................................został/a

(nazwa odwoływanego organu) odwołany/a*)/nie został/a odwołany/a*),

gdyż za odwołaniem organu oddano więcej*)/nie więcej*) niż połowę ważnie oddanych głosów.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.