UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Krajowemu Biuru Wyborczemu nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.