UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 i art. 213 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu rejestracji kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. (poz. 582)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588 i Nr 134, poz. 777.