UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) ), w związku z wnioskiem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2007 r. znak DK-l-101-1230/07, Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wiktora Gromca z funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2007 r. i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.