UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

1) protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym oraz zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) protokołu głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8) protokołu zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Wzory protokołów, o których mowa w § 1 pkt 4–7, stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r. (poz. 682)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.