UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 115 ust. 7, art. 121 ust. 7 i art. 123 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór protokołu wyników głosowania w rejonie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) wzór protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 16, poz. 276).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. (poz. 196)