UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2006 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.”) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych. Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 23 o liczbie kart potrzebnych do głosowania.

§ 2. Minister właściwy do spraw zagranicznych, o ile to możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez Okręgową Komisję Wyborczą, o której mowa w § 1.

§ 3. Jeżeli do 7. dnia przed dniem wyborów konsulowi nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą. W takim przypadku na karcie, w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 4. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 27, poz. 550).

§ 6. W przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy § 1—5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 28, poz. 586).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.