UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

Na podstawie art. 61j ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,

2) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,

3) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,

4) sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego

— w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju.

§ 2. 1. Koperty zwrotne doręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania komisja, niezwłocznie po doręczeniu, otwiera i sprawdza, czy:

1) w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

2) koperta na kartę do głosowania jest zaklejona.

2. Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi”, odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny na karty do głosowania. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Pakiet ten podlega zniszczeniu w terminie i trybie określonym w odrębnych przepisach, dotyczących terminu i trybu zniszczenia materiałów wyborczych przekazanych w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

3. Jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych w ust. 1 nie jest spełniony, komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków. Osobno odkłada się także koperty zwrotne zawierające niezaklejone przez wyborców koperty na kartę do głosowania, w których nie znajduje się karta do głosowania.

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 1 i ust. 3 zdanie drugie, opisuje je i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

5. Jeżeli kopertę zwrotną dostarczył wyborca osobiście, komisja w jego obecności otwiera kopertę zwrotną i na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja wrzuca kopertę na karty do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.

6. Po zakończeniu głosowania i otwarciu urny na karty do głosowania, w trybie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, komisja w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w sumie kopert na karty do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę, odrębnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Liczby te powinny odpowiadać liczbie adnotacji w rubryce spisu „Uwagi”, że wyborca głosował korespondencyjnie. Różnica jest możliwa tylko w przypadku, gdy koperta na kartę do głosowania była pusta lub w kopercie znajdowała się wyłącznie karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub wyłącznie karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacje te komisja opisuje w protokole głosowania w punkcie „Inne uwagi”. Koperty na karty do głosowania, z których komisja wyjęła karty, komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

7. Następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 6.

§ 3. 1. Jeżeli obwodowa komisja wyborcza otrzymała koperty zwrotne po zakończeniu głosowania, wówczas liczy je, pakuje w pakiet, opisuje (nazwa i adres komisji obwodowej, siedziba właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, do której przekazywany jest pakiet, liczba przekazywanych kopert zwrotnych) i przekazuje pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej wraz z protokołami głosowania.

2. Pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej przekazuje pakiet, o którym mowa w ust. 1, dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobie przez niego upoważnionej.

3. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przechowuje otrzymany pakiet z kopertami zwrotnymi, a następnie niszczy go. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie piąte stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Do postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania w trybie art. 61f § 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Do postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane bezpośrednio dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w trybie art. 61f § 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.