UCHWAŁA Nr 59 RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2008 r.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.