UCHWAŁA Nr 59 RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (M. P. Nr 38, poz. 588) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5084 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Zachodniopomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO016, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010) 3090 z dnia 12 maja 2010 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 862 807 404 euro, w tym 12 800 733 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 14 569 372 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 905 929 117,91 zł, w tym 57 948 918,29 zł i 65 955 547,04 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 250 753 899 15,00 44 250 689
2 83,07 225 159 580 16,93 45 888 428
3 85,00 42 000 000 15,00 7 411 765
4 85,30 61 280 000 14,70 10 556 942
5 85,00 74 935 655 15,00 13 223 940
6 85,00 116 780 745 15,00 20 608 367
7 85,00 58 480 000 15,00 10 320 000
8 100,00 33 417 525 0,00 0
ogółem na RPO 85,00 862 807 404 15,00 152 260 131

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 23 grudnia 2011 r., i podlega ogłoszeniu.