UCHWAŁA Nr 50 RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 90 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 (M. P. Nr 38, poz. 585 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5072 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Mazowieckiego w Polsce, CCI 2007PL161PO011, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9872 z dnia 21 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9872”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 868 602 800 euro, w tym 18 708 763 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 18 397 339 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 8 459 164 875,60 zł, w tym 84 694 570,10 zł i 83 284 753,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach kwoty 1 868 602 800 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 1 803 300 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872 wynosi 8 163 539,10 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Słubice
3 85 1 803 300

”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 113 277 296 euro, w tym 318 229 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 512 806 318,99 zł, w tym 1 440 622,68 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.

2. W ramach kwoty 113 277 296 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzą-ce z EFRR w kwocie 318 229 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 1 440 622,68 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Słubice
3 15 318 229

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 440 053 384 15,00 77 656 480
2 85,00 205 127 627 15,00 36 198 993
3 85,00 548 414 472 15,00 96 779 025
4 85,00 215 301 647 15,00 37 994 409
5 85,00 89 743 340 15,00 15 837 060
6 85,00 150 182 726 15,00 26 502 834
7 85,00 164 834 703 15,00 29 088 477
8 85,00 54 944 901 15,00 9 696 159
ogółem na RPO 85,00 1 868 602 800 15,00 329 753 437

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r., i podlega ogłoszeniu.