UCHWAŁA Nr 46 RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 25 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013 (M. P. Nr 14, poz. 176) w § 2 w ust. 1 po wyrazach „Na realizację projektów objętych pomocą publiczną” dodaje się przecinek i wyrazy „realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.