UCHWAŁA Nr 44 RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 85 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (M. P. Nr 38, poz. 580 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4207 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Dolnośląskie w Polsce, CCI 2007PL161PO005, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9362 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9362”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Euro pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 240 184 092 euro, w tym 15 754 748 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 11 284 465 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi odpowiednio 5 614 313 384,48 zł, w tym 71 321 744,20 zł i 51 084 773,06 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach kwoty 1 240 184 092 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 9 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 292 923 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi 1 326 062,42 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bogatynia
9 85 292 923

”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 39 712 920 euro, w tym 51 692 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi odpowiednio 179 780 388,84 zł, w tym 234 009,68 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362.

2. W ramach kwoty 39 712 920 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 51 692 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi 234 009,68 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przed ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bogatynia
9 15 51 692

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 67,20 297 842 736 32,80 145 375 621
2 85,00 97 051 591 15,00 17 126 751
3 85,00 273 196 914 15,00 48 211 220
4 85,00 128 759 928 15,00 22 722 340
5 75,75 36 394 347 24,25 11 650 995
6 80,34 108 479 487 19,66 26 546 013
7 82,47 99 050 316 17,53 21 054 347
8 82,80 52 722 970 17,20 10 952 114
9 80,55 107 160 013 19,45 25 875 384
10 85,00 39 525 790 15,00 6 975 139
ogółem na RPO 78,66 1 240 184 092 21,34 336 489 924

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 14 grudnia 2011 r., i podlega ogłoszeniu.