UCHWAŁA Nr 38 RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) projekcie dokumentu rządowego — należy przez to rozumieć odpowiednio projekt: aktu normatywnego, założeń projektu ustawy, programu, sprawozdania, informacji, analizy problemowej, oceny realizacji zadań, stanowiska, decyzji i innego rozstrzygnięcia Rządu, jak również innego materiału i przedłożenia przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów,

2) organie wnioskującym — należy przez to rozumieć odpowiednio: członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralny organ administracji rządowej (kierownika urzędu centralnego) nadzorowany przez ministra, pełnomocnika Rządu, wojewodę oraz inny podmiot, obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów, do opracowania określonego rodzaju projektu dokumentu rządowego.”;

2) użyte w § 5 w ust. 1, w § 6 w ust. 3 w zdaniu drugim, w § 7 w ust. 2, w § 23 w ust. 2, w § 28 w pkt 6 oraz w § 47 w ust. 5 po raz drugi, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „dokument rządowy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „projekt dokumentu rządowego”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów normatywnych i założeń projektów ustaw, opracowują członkowie Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, każdy w zakresie swojej właściwości, i uzgadniają je z członkami Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 1a—1f.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1f w brzmieniu:

„1a. Wymogu opracowania i uzgodnienia projektu założeń projektu ustawy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli opracowanie określonego rodzaju projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy wynika z:

1) planu pracy Rządu,

2) postanowienia, w uzasadnionych przypadkach. Prezesa Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Rady Ministrów, na wniosek organu wnioskującego lub Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

1b. Na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy, o których mowa w ust. 1, Rządowe Centrum Legislacji opracowuje projekt ustawy, chyba że:

1) opracowywanie określonego rodzaju projektu ustawy należy, na podstawie odrębnych przepisów, do właściwości innego podmiotu,

2) w uzasadnionych przypadkach. Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów, na wniosek organu wnioskującego lub Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, postanowi o opracowaniu projektu ustawy przez organ wnioskujący.

1c. Organ wnioskujący jest obowiązany, w zakresie swojej właściwości, do współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w sprawach opracowywania projektu ustawy w trybie określonym w ust. 1b, w tym do przedstawiania informacji i wyjaśnień dotyczących materii projektu ustawy, w szczególności w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu odpowiedniego nośnika.

1d. Rządowe Centrum Legislacji przekazuje projekt ustawy, opracowany w trybie ust. 1b, organowi wnioskującemu, który:

1) zgłasza na piśmie Rządowemu Centrum Legislacji uwagi do projektu ustawy, mając na względzie konieczność zgodności projektu ustawy z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami projektu ustawy, o których mowa w ust. 1, albo

2) kieruje projekt ustawy do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów — w przypadku braku uwag, o których mowa w pkt 1.

1e. Jeżeli organ wnioskujący zgłosił na piśmie Rządowemu Centrum Legislacji uwagi, o których mowa w ust. 1d pkt 1, Rządowe Centrum Legislacji opracowuje nowy tekst projektu ustawy.

1f. Do nowego tekstu projektu ustawy, o którym mowa w ust. 1e, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1c—1e.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O zamiarze podjęcia inicjatywy opracowania indywidualnie określonego projektu dokumentu rządowego organ wnioskujący zawiadamia, z zastrzeżeniem ust. 1a, Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

5) użyty w § 7 w ust. 3, w § 13 w ust. 2, w § 13a w ust. 3, w § 36 w ust. 3 w zdaniu drugim oraz w § 47 w ust. 4, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „dokument” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „dokument rządowy”;

6) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ wnioskujący dokonuje oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji przed opracowaniem projektu założeń projektu ustawy oraz projektu aktu normatywnego. Zakres dokonywania tej oceny określa się w zależności od przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanego aktu normatywnego.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Organ wnioskujący, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1a, opracowuje i uzgadnia z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy, obejmujący:

1) syntetyczne przedstawienie:

a) aktualnego stanu stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa,

b) aktualnego stanu prawnego w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej,

c) potrzeby i celu uchwalenia projektowanej ustawy,

d) możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie celu, o którym mowa w lit. c, ze wskazaniem, czy środki te zostały podjęte, a w przypadku ich podjęcia — przedstawienie osiągniętych skutków,

e) podmiotów, na które oddziaływać ma projektowana ustawa,

f) przewidywanych skutków finansowych uchwalenia projektowanej ustawy i źródeł ich pokrycia.

2) przedstawienie niezbędnych do opracowania projektu ustawy propozycji rozstrzygnięć i ich uzasadnienie w zakresie dotyczącym odpowiednio:

a) zakresu podmiotowego i przedmiotowego projektowanej ustawy lub podmiotów i spraw wyłączonych z zakresu jej regulacji, a także objaśnień podstawowych określeń użytych w projektowanej ustawie,

b) spraw dotyczących przepisów merytorycznych,

c) upoważnień do wydania aktów wykonawczych, z uwzględnieniem w szczególności określenia organu właściwego do wydania rozporządzenia, zakresu spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytycznych dotyczących jego treści,

d) spraw dotyczących odpowiedzialności karnej, z uwzględnieniem w szczególności określenia rodzaju czynu zabronionego przez projektowaną ustawę (przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe), znamion czynu zabronionego i rodzajów kar, środków karnych lub innych środków o charakterze karnym, a także spraw dotyczących odpowiedzialności karno-administracyjnej,

e) spraw dotyczących wpływu projektowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych,

f) spraw dotyczących przepisów dostosowujących,

g) przewidywanego terminu wejścia w życie projektowanej ustawy lub jej poszczególnych przepisów.

4. Odrębną część projektu założeń projektu ustawy stanowi przedstawienie oceny, o której mowa w ust. 1, zawierające:

1) analizę wpływu projektowanej ustawy, w szczególności na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,

b) rynek pracy,

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw,

d) sytuację i rozwój regionalny,

2) wyniki przeprowadzonych konsultacji, w szczególności, jeżeli obowiązek zasięgnięcia takich opinii wynika z obowiązujących przepisów.”;

7) w § 10:

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do projektu aktu normatywnego organ wnioskujący dołącza uzasadnienie, obejmujące:”.

b) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Do projektu aktu normatywnego organ wnioskujący dołącza zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informację o ich braku.”,

c) ust. 7a i 8 otrzymują brzmienie:

„7a. Do projektu ustawy dostosowawczej organ wnioskujący dołącza projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy.

8. Projekt aktu normatywnego opracowuje pod względem prawnym i redakcyjnym:

1) Rządowe Centrum Legislacji — w przypadku projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b,

2) właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna sprawująca obsługę organu wnioskującego, przed skierowaniem projektu do uzgodnienia lub zaopiniowania — w przypadku projektu aktu normatywnego innego niż określony w pkt 1

— co stwierdza swoim podpisem „za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym” odpowiednio: Prezes Rządowego Centrum Legislacji, upoważniony przez niego kierownik właściwej komórki organizacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji albo kierownik właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej sprawującej obsługę organu wnioskującego.”;

8) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed skierowaniem do uzgodnień organ wnioskujący, z zastrzeżeniem ust. 4, przesyła Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem w celu zaopiniowania OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych; przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b. W takim przypadku, po skierowaniu projektu ustawy przez organ wnioskujący do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydaje opinię dotyczącą zgodności OSR z założeniami projektu ustawy przyjętymi przez Radę Ministrów oraz aktualności przedstawionych w niej wyników, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3.”;

9) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ wnioskujący jest obowiązany uzgodnić projekt dokumentu rządowego z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a pod względem prawnym i formalnym — z Rządowym Centrum Legislacji, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ wnioskujący, kierujący do uzgodnień projekt ustawy lub projekt innego aktu normatywnego o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej, jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2a, wystąpić z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza Rady Ministrów albo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. W przypadku wyrażenia opinii przez Radę Legislacyjną, organ wnioskujący ma obowiązek odniesienia się do tej opinii oraz dołączenia jej do projektu aktu normatywnego kierowanego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli projekt ustawy o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej był opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, organ wnioskujący jest obowiązany skierować go do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów przed skierowaniem projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ wnioskujący, kierujący do uzgodnień projekt ustawy lub projekt innego aktu normatywnego, którego przepisy dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3a, przekazać go Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Szczegółowy tryb opiniowania dokumentów przekazanych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa regulamin pracy tej Komisji.”,

f) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli projekt ustawy, którego przepisy dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, był opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, organ wnioskujący jest obowiązany przekazać go Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przed skierowaniem projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;

10) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W uzasadnionych przypadkach, w celu właściwego przygotowania projektu dokumentu rządowego, organ wnioskujący organizuje, z zastrzeżeniem ust. 5, międzyministerialne konferencje uzgodnieniowe, zwane dalej „konferencjami”. W konferencji są obowiązani uczestniczyć przedstawiciele organu wnioskującego oraz organów administracji rządowej, które zgłosiły uwagi do projektu. Organ wnioskujący może zaprosić do udziału w konferencji przedstawicieli organów i innych podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 1—4 oraz § 15 nie stosuje się do projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b.”;

11) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegają badaniu pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej w toku postępowania uzgadniającego, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli projekt ustawy był opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, organ wnioskujący jest obowiązany, przed skierowaniem projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, przekazać go Komitetowi Integracji Europejskiej, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w celu opracowania i przedstawienia Radzie Ministrów opinii Komitetu Integracji Europejskiej co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, zwanej dalej „opinią Komitetu”.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Organ wnioskujący, kierując do uzgodnień projekt aktu prawnego innego niż określony w ust. 1a, jest obowiązany przekazać go Komitetowi Integracji Europejskiej, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w celu opracowania i przedstawienia Radzie Ministrów opinii Komitetu.

3. Przepisy ust. 1 i 2, § 17 oraz § 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektu założeń projektu ustawy.”;

12) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wniesieniem projektu aktu normatywnego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, po rozpatrzeniu projektu w trybie określonym w § 19, organ wnioskujący, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji, w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisów ust. 1 i 2 oraz § 21 nie stosuje się do projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b.”;

13) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów może, na wniosek uprawnionego organu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego, w szczególności projektu ustawy opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Ministrów (tryb obiegowy).”;

14) w § 47 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli projekt ustawy był opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, przedstawiciel Rządu może zwrócić się, przed zgłoszeniem propozycji, o których mowa w ust. 2, do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji albo jego przedstawiciela o wydanie opinii w tej sprawie.”;

15) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli jest to niezbędne z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy, w szczególności gdy dokument rządowy dotyczy zakresu działania kilku ministrów albo innych organów administracji rządowej lub wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów projekt ustawy był opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, w pracach parlamentarnych, poza przedstawicielem Rządu, powinni, na zaproszenie właściwych organów Sejmu i Senatu, brać udział odpowiednio: właściwi ministrowie, inne organy administracji rządowej lub Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo ich przedstawiciele. Na żądanie właściwych organów Sejmu i Senatu mogą oni, w uzgodnieniu z przedstawicielem Rządu, udzielać wyjaśnień i informacji oraz przedstawiać opinie w zakresie swojej właściwości.”;

16) w § 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli projekt ustawy był opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, przedstawiciel Rządu zajmuje stanowisko w sprawach, o których mowa w ust. 1, po uprzednim zasięgnięciu opinii Prezesa Rządowego Centrum Legislacji albo jego przedstawiciela, o ile biorą oni udział w pracach parlamentarnych.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439.