UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Program realizowany jest przez organy i podmioty w nim wymienione.

§ 3. Wykonanie zadań realizowanych w ramach Programu koordynuje międzyresortowy zespół powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.