UCHWAŁA Nr 28 RADY MINISTRÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu

Na podstawie art. 8 ust. 1 decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz. Urz. UE L 121 z 15.09.2009, s. 37) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Na Jednostkę Krajową Europolu wyznacza się Komendę Główną Policji.

§ 2. Komendant Główny Policji pełni funkcję Szefa Jednostki Krajowej Europolu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr 256 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Narodowej Europolu (M. P. Nr 85, poz. 903).