UCHWAŁA Nr 266 RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Wielkopolskie w Polsce, CCI 2007PL161PO017, zwanego dalej „RPO”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 272 792 644 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 4 630 546 918,14 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Konkurencyjność przedsiębiorstw;

2) Infrastruktura komunikacyjna;

3) Środowisko przyrodnicze;

4) Rewitalizacja obszarów problemowych;

5) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;

6) Turystyka i środowisko kulturowe;

7) Pomoc techniczna.

§ 2. 1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 26 388 418 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 96 003 703,53 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 69,11 % 328 887 000 30,89 % 147 010 705
2 82,33 % 493 361 547 17,67 % 105 851 440
3 83,30 % 173 821 000 16,70 % 34 848 635
4 77,44 % 54 060 000 22,56 % 15 744 706
5 77,02 % 121 284 097 22,98 % 36 182 679
6 69,19 % 61 470 000 30,81 % 27 370 000
7 100 % 39 909 000 0 % 0
ogółem na RPO 77,62 % 1 272 792 644 22,38 % 367 008 165

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.