UCHWAŁA Nr 26 RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4560 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Podkarpackie w Polsce, CCI 2007PL161PO013, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2009) 8282 z dnia 27 października 2009 r., decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 311 z dnia 17 lutego 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nrK(2011) 9881 zdnia21 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nrK(2011) 9881”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 198 786 957 euro, w tym 42 340 885 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 20 138 249 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9881, wynosi odpowiednio 5 426 908 554,34 zł, w tym 191 677 186,40 zł i 91 165 853,22 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9881.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka;

2)   Infrastruktura techniczna;

3)   Społeczeństwo informacyjne;

4)   Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom;

5)   Infrastruktura publiczna;

6)   Turystyka i kultura;

7)   Spójność wewnątrzregionalna;

8)   Pomoc techniczna.

3. 3) W ramach kwoty 1 198 786 957 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 2 i 5 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 9 842 879 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9881, wynosi 44 558 713,23 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9881. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Gorzyce
2 85 1 221312 -
5 85 162 728 -
Gmina Ropczyce
2 85 1 179 067 -
5 85 889 659 -
Gmina Tarnobrzeg
2 85 3 333 543 -
5 85 139 773 -
Miasto Jasło
2 85 2 196 108 -
5 85 720 689 -
ogółem 85 9 842 879 -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. 5) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 81 269 127 euro, w tym 1 736 979 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9881, wynosi odpowiednio 367 905 337,93 zł, w tym 7 863 303,93 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9881.

2. W ramach kwoty 81 269 127 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 1 736 979 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9881, wynosi 7 863 303,93 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9881. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki z EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Gorzyce
2 - - 15 215 526
5 - - 15 28 717
Gmina Ropczyce
2 - - 15 208 071
5 - - 15 156 998
Gmina Tarnobrzeg
2 - - 15 588 272
5 - - 15 24 666
Miasto Jasło
2 - - 15 387 549
5 - - 15 127 180
ogółem - - 15 1 736 979

3. 6) Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła. Poziom wkładu krajowego ustalony dla danej osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Gorzyce, Ropczyce, Tarnobrzeg, Miasta Jasła, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 7) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

5

4

5

1 85,00 306 879 197 15,00 54 155 152
2 77,00 378 410 368 23,00 113 031 668
3 85,00 67 987 570 15,00 11 997 806
4 85,00 170 446 174 15,00 30 078 736
5 85,00 127 361 478 15,00 22 475 555
6 85,00 37 071 388 15,00 6 542 010
7 88,25 79 541 547 11,75 10 594 374
8 100,00 31 089 235 0,00 0
ogółem na RPO 82,81 1 198 786 957 17,19 248 875 301

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 308), która weszła w życie z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 496), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.