UCHWAŁA Nr 25 raDY MINISTrÓW z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Wielkopolskie w Polsce, CCI 2007PL161PO017, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2008) 6122 z dnia 21 października 2008 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9787 z dnia 21 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 332 573 532 euro, w tym 48 248 915 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 11 531 973 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9787 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 6 032 560 379,36 zł, w tym 218 422 838,21 zł i 52 205 241,77 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9787 z dnia 21 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Konkurencyjność przedsiębiorstw;

2)   Infrastruktura komunikacyjna;

3)   Środowisko przyrodnicze;

4)   Rewitalizacja obszarów problemowych;

5)   Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;

6)   Turystyka i środowisko kulturowe;

7)   Pomoc techniczna.

§ 2. 1. 3) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 69 630 328 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 305 259 357,95 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

1a. 4) Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 4 797 715,00 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonego do RPO projektu: „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”.

2. 5) Środki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią część wkładu krajowego. § 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 6) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 65,91 343 367 888 34,09 177 578 251
2 80,40 537 661 547 19,60 131 064 857
3 80,16 173 821 000 19,84 43 024 098
4 75,00 54 060 000 25,00 18 020 000
5 76,06 121 284 097 23,94 38 174 052
6 70,56 61 470 000 29,44 25 648 921
7 100,00 40 909 000 0,00 0
ogółem na RPO 75,45 1 332 573 532 24,55 433 510 179

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz 714.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 314), która weszła w życie z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r.

3)    Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 28, poz. 394), która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 2009 r.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 228 Rady Mnistrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 81, poz. 1020), która weszła w życie z dniem 10 grudnia 2009 r.

5)    Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.