UCHWAŁA Nr 24 RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007—2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007—2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4580 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkie w Polsce, CCI 2007PL161PO009, zwanego dalej „RPO”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 006 380 910 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 3 634 544 656,47 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Infrastruktura transportowa;

2) Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;

3) Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;

4) Społeczeństwo informacyjne;

5) Infrastruktura społeczna;

6) Odnowa obszarów miejskich;

7) Pomoc techniczna.

§ 2. 1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 74 564 674 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 269 290 320,15 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.

§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki

EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1 85,00 % 241 531 418 15,00 % 42 623 191
2 85,00 % 171 084 755 15,00 % 30 191 427
3 65,00 % 271 722 846 35,00 % 146 312 302
4 85,00 % 70 446 664 15,00 % 12 431 764
5 85,00 % 120 765 709 15,00 % 21 311 596
6 85,00 % 100 638 091 15,00 % 17 759 663
7 85,00 % 30 191 427 15,00 % 5 327 899
ogółem na RPO 78,48 % 1 006 380 910 21,52 % 275 957 842

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.