UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Program realizuje minister właściwy do spraw pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.