UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, zwane dalej „Założeniami”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Założenia przyjmuje się w celu realizacji komponentu długookresowego, o którym mowa w części 6 „Priorytety i kierunki interwencji”załącznika do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (M.P. poz. 642).

§ 3. Założenia realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.