UCHWAŁA Nr 233 RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. Nr 9, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) właściwym komitecie — rozumie się przez to komitet Rady Ministrów właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw.”;

2)   w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Sekretarz Komitetu przekazuje projekty dokumentów rozpatrywanych i rozstrzyganych albo uzgadnianych przez Komitet oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych, z wykorzystaniem certyfikowanego podpisu elektronicznego.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych”;

3)   w § 7:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się pełny zapis jego przebiegu (na podstawie zapisu dźwiękowego), zwany dalej „stenogramem”, będący wewnętrznym dokumentem roboczym.”,

b)   ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Stenogram oraz protokół ustaleń jest przechowywany przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1.”;

4)   w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Projekty dokumentów opracowują i uzgadniają w trybie określonym w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”, oraz wnoszą pod obrady Komitetu:

1)   członkowie Rady Ministrów stosownie do zakresu swojej właściwości,

2)   Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

3) inny podmiot:

a)   upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów,

b)   którego upoważnienie do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu wynika z przepisów odrębnych, w szczególności upoważniony w tym zakresie pełnomocnik Rządu

— zwani dalej „organem wnioskującym”.

2. Przed rozpatrzeniem i rozstrzygnięciem przez Komitet projekty dokumentów mieszczące się w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, do których rozpatrywania i rozstrzygania Komitet został upoważniony w uchwale Rady Ministrów wydanej na podstawie tych przepisów:

1)   mające szczególne znaczenie w zakresie realizacji polityki państwa, prawa krajowego, budżetu państwa lub gospodarki — podlegają rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów;

2)   mieszczące się w zakresie kompetencji właściwego komitetu — podlegają rozpatrzeniu przez właściwy komitet.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Projekt dokumentu wnoszony do rozpatrzenia przez Komitet oraz dołączane do niego dokumenty powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie pracy Rady Ministrów oraz w przepisach odrębnych.

2. Do projektu dokumentu wnoszonego do rozpatrzenia przez Komitet dołącza się:

1)   w odniesieniu do projektu ustawy, projektu założeń projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów mających na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej:

a)   informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,

b)   uzasadnienie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia Rady Ministrów wraz z oceną skutków regulacji (OSR),

c)   protokół rozbieżności,

d)   tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy lub dyrektyw, których wdrożenie jest celem projektu ustawy albo projektu rozporządzenia Rady Ministrów, oraz projektowanych przepisów prawa polskiego, a także wyjaśnienie określające przyczyny wejścia w życie projektowanej ustawy albo rozporządzenia lub niektórych ich przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie uwzględnia wymogi w zakresie terminów wdrożenia dyrektywy lub dyrektyw,

e)   tabelaryczne zestawienie przepisów projektu ustawy, które wykraczają poza cel wdrożenia prawa Unii Europejskiej, wraz z wyjaśnieniem niezbędności objęcia ich tym projektem,

f)    informację na temat opracowania projektu ustawy na podstawie założeń projektu ustawy albo bez uprzedniego przyjęcia założeń

g)   informację wraz z uzasadnieniem na temat wszelkich zmian dokonanych w projekcie ustawy w stosunku do założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów;

2)   w odniesieniu do projektu dokumentu innego niż określony w pkt 1 i podlegającego rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu przez Komitet:

a)   informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,

b)   protokół rozbieżności,

c)   informację na temat ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów lub właściwych komitetów w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2;

3)   w odniesieniu do projektu dokumentu innego niż określony w pkt 1 i podlegającego rozpatrzeniu i uzgodnieniu przez Komitet:

a) informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,

b)   uzasadnienie projektu wraz z oceną skutków regulacji (OSR) albo informację o przewidywanych skutkach społeczno-gospodarczych projektu, w tym jego wpływie na sektor finansów publicznych,

c)   protokół rozbieżności,

d)   informację wskazującą zakres, w jakim projekt ma charakter dostosowawczy.

3. W przypadku niezachowania wymogów formalnych określonych w ust. 2 oraz wymogów określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów lub w odrębnych przepisach sekretarz Komitetu może w trybie pilnym wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych lub o uzupełnienie wniesionego projektu dokumentu.

4. Projekt dokumentu, który nie został uzupełniony bądź w przypadku którego nie zostały usunięte braki formalne, może w szczególnie uzasadnionym przypadku podlegać rozpatrzeniu przez Komitet, za zgodą Przewodniczącego Komitetu, wyrażoną po zasięgnięciu opinii członków Komitetu na posiedzeniu Komitetu, na którym projekt ten ma podlegać rozpatrzeniu.”;

6)   w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sekretarz Komitetu może przekazać członkom Komitetu do wiadomości dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie którego nie są podejmowane rozstrzygnięcia albo uzgodnienia przez Komitet.”;

7)   w § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na posiedzeniu Komitetu nie podlegają rozpatrzeniu uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym w odniesieniu do projektów dokumentów podlegających rozpatrzeniu i uzgodnieniu przez Komitet. Uwagi te sekretarz Komitetu przekazuje odpowiednio Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

8)   w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli nie został spełniony wymóg, o którym mowa w § 9 ust. 2, Komitet kieruje projekt dokumentu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub właściwy komitet w celu ponownego wniesienia pod obrady Komitetu.”;

9)   w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz Komitetu informuje członków Komitetu o decyzji Rady Ministrów oraz przekazuje im opracowany w odrębnym trybie, zgodnym z Regulaminem pracy Rady Ministrów, tekst ostateczny dokumentu uwzględniający decyzje Komitetu oraz Rady Ministrów.”;

10)  w § 19:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uzgadniając projekt dokumentu, Komitet projekt ten przyjmuje bez zmian albo ze zmianami i rekomenduje go Radzie Ministrów, właściwym komitetom lub Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, wyraża opinię o projekcie, rekomenduje Radzie Ministrów jego odrzucenie albo kieruje go do ponownego uzgodnienia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie.”,

b)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wystąpić z wnioskiem odpowiednio do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji albo Sekretarza Rady Ministrów o skierowanie projektu dokumentu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.”;

11)  w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po uzgodnieniu projektu dokumentu przez Komitet i uzyskaniu rekomendacji organ wnioskujący wnosi projekt dokumentu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub właściwe komitety.”;

12)  w § 24 w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W odniesieniu do projektów dokumentów podlegających rozpatrzeniu i uzgodnieniu stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 5.”;

13) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sekretarz Komitetu udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL) projekt założeń projektu ustawy, projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów wniesiony do rozpatrzenia przez Komitet wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.”.

§ 2. Do projektów dokumentów, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do uzgodnień lub konsultacji na podstawie § 12 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm. 1) ), stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146.