UCHWAŁA Nr 230 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 1, polega na udzielaniu pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), w wysokości 200 zł miesięcznie.

3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. Program, o którym mowa w § 1 ust. 1, realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.