UCHWAŁA Nr 226 RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 po wyrazie „zawiadamiają” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 1a,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zamiar ustanowienia programu wieloletniego zgodnie z odrębnymi przepisami wymaga uzyskania zgody Prezesa Rady Ministrów, po uprzednim przedstawieniu przez organ wnioskujący założeń programu wieloletniego.”,

c) w ust. 2 wyrazy „Przepisu ust. 1” zastępuje się wyrazami „Przepisów ust. 1 i 1a”;

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Założenia programu wieloletniego powinny zawierać szczegółową analizę celów realizowanych w poszczególnych latach, uwzględniającą sposób ich realizacji i określenie łącznych nakładów, w tym z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację programu oraz wskazywać, czy program jest:

1) zgodny z Narodowym Planem Rozwoju określonym w odrębnych przepisach oraz służy realizacji podstawowych celów wynikających z tego Planu lub – w odniesieniu do innych celów strategicznych, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa – zgodny z tymi celami,

2) realizowany przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Założenia powinny również określać maksymalny możliwy limit zwiększeń wydatków w danej części budżetowej wynikający z realizacji programu wieloletniego, o ile brak dodatkowych środków finansowych zagraża realizacji innych ważnych zadań realizowanych przez organ wnioskujący.

3. Przy opracowywaniu założeń należy kierować się zasadą niezwiększania wydatków w danej części budżetowej.

4. Założenia są opiniowane przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.”;

3) w § 29:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister realizujący lub koordynujący wykonanie programu wieloletniego ustanowionego na podstawie odrębnych przepisów przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o stopniu wykonania celów i zadań ujętych w programie wieloletnim wraz ze szczegółowym określeniem sposobu wykorzystania środków finansowych, które zostały przeznaczone na ich wykonywanie.”;

4) w § 50:

a) w ust. 1 po wyrazie „kieruje” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy ustanawiającego program wieloletni zgodnie z odrębnymi przepisami jest opracowywany przez właściwego ministra po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.