UCHWAŁA Nr 202 RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 133 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej (M. P. Nr 49, poz. 435) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Środki na wynagrodzenia, przewidziane na dodatki specjalne w służbie cywilnej, w kwocie 15 353 zł (bez pochodnych) przeznacza się w 100 % dla Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.