UCHWAŁA Nr 20 RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Termin wejścia w życie ustawy w projektach ustaw przyjmowanych przez Radę Ministrów oraz termin wejścia w życie rozporządzeń Rady Ministrów, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i rozporządzeń ministrów, jeżeli ustawa albo rozporządzenie zawiera przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej, powinien być wyznaczany na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca.

2. Odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 może nastąpić wyjątkowo, jeżeli ważne względy, w szczególności ochrona życia lub zdrowia, ochrona interesu społecznego, ochrona mienia w znacznych rozmiarach ochrona ważnego interesu publicznego lub ważnych interesów Państwa, przemawiają za wyznaczeniem innego terminu wejścia w życie aktu normatywnego. W uzasadnieniu projektu aktu normatywnego przedstawia się przyczyny takiego odstąpienia.

§ 2. Organ wnioskujący określony w § 20 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) — uwzględniając odrębność i podział władzy wykonawczej i ustawodawczej — prowadzi prace legislacyjne nad projektem, o którym mowa w § 1 ust. 1, w taki sposób, aby ustawa albo rozporządzenie mogło zostać ogłoszone nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie tego aktu normatywnego.

§ 3. W projekcie stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy zawierającego przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej rekomenduje się wyznaczenie terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca, uwzględniając wymóg określony w § 2, chyba że zachodzą przesłanki odstąpienia od zasady określone w § 1 ust. 2.

§ 4. Rządowe Centrum Legislacji w ramach opracowywania stanowisk prawno-legislacyjnych oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach przedstawiania stanowisk dotyczących oceny skutków regulacji uwzględniają ocenę przestrzegania zasad określonych w § 1-3.

§ 5. Uchwały nie stosuje się do projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projektów stanowisk Rządu do pozarządowego projektu ustawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów, oraz do projektów rozporządzeń ministrów, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do podpisu ministra wydającego rozporządzenie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.