UCHWAŁA Nr 179 RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar zamachów w Londynie

W związku z zamachami terrorystycznymi w Londynie w dniu 7 lipca 2005 r., dla upamiętnienia ofiar tej tragedii oraz na znak jedności i solidarności narodów Europy wobec zagrożeń, jakie stwarza międzynarodowy terroryzm. Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się, jako wyraz żałoby, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwuminutową ciszę w dniu 14 lipca 2005 r. o godz. 1300.

§ 2. Rada Ministrów zwraca się do władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych podmiotów i instytucji, jak również do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o  uczczenie ofiar zamachów dwuminutową ciszą, zgodnie z § 1.

§ 3. Rada Ministrów zwraca się z apelem do jednostek publicznej oraz koncesjonowanej radiofonii i telewizji, a także prasy, o upamiętnienie w dniu 14 lipca 2005 r. ofiar zamachów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.