UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonawcą Programu jest Minister Obrony Narodowej.

§ 3. 1. Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Minister Obrony Narodowej dokonuje ocen realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu.

§ 4. 1. Program jest finansowany z budżetu państwa.

2. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2014-2022 wyniesie 91 500,3 mln zł.

§ 5. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.