UCHWAŁA Nr 126/2007 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się harmonogram zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ustanawia się następujące kierunki realizacji Programu:

1) na rok 2008:

a) zwiększenie o 50 mln zł, z 200 mln zł w roku 2007 do 250 mln zł, środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie,

b) umożliwienie wojewodom przeznaczenia 20 % środków przyznanych województwu na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków do dnia 31 grudnia 2009 r.,

c) podejmowanie działań mających na celu zwiększanie liczby wydawanych posiłków gorących, w tym w formie pełnego obiadu;

2) na rok 2009:

a) zwiększenie o 50 mln zł, z 250 mln zł w roku 2008 do 300 mln zł, środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie,

b) podjęcie działań w celu objęcia pomocą w formie posiłku osób nieobjętych dożywianiem z różnych powodów, w szczególności z powodu braku warunków technicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.