UCHWAŁA Nr 1 RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar kataklizmu w Azji Południowo-Wschodniej

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Azji Południowo-Wschodniej w dniu 26 grudnia 2004 r. oraz w odpowiedzi na apel Rady Unii Europejskiej o upamiętnienie ofiar katastrofy oraz solidarność z ludnością Państw dotkniętych katastrofą Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się, jako wyraz żałoby, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzyminutową ciszę w dniu 5 stycznia 2005 r. od godz. 1200 do godz. 1203.

§ 2. Rada Ministrów zwraca się do władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych podmiotów i instytucji, jak również do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o uczczenie ofiar katastrofy trzyminutową ciszą, zgodnie z § 1.

§ 3. Rada Ministrów zwraca się z apelem do jednostek publicznej oraz koncesjonowanej radiofonii i telewizji, a także prasy o upamiętnienie w dniu 5 stycznia 2005 r. ofiar katastrofy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.