UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 6 września 2005 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póżn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz listę biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, według stanu na dzień 6 września 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155.