UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 17 października 2006 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz listę biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, według stanu na dzień 17 października 2006 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 października 2006 r. (poz. 914)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.