UCHWAŁA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. Nr 79, poz. 1120, z 2008 r. Nr 97, poz. 843 oraz z 2010 r. Nr 46, poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziedzinie nauki 6. Nauki humanistyczne dodaje się dyscypliny naukowe:

„9a) nauki o bezpieczeństwie;

9b) nauki o obronności;”;

2) skreśla się dziedzinę naukową 17. Nauki wojskowe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.