UCHWAŁA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. Nr 79, poz. 1120) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się dziedzinę nauki „11a. Nauki o zdrowiu”;

2) w dziedzinie nauki 13. Nauki rolnicze dodaje się dyscyplinę naukową „1a) biotechnologia”;

3) w dziedzinie nauki 14. Nauki techniczne dodaje się dyscyplinę naukową „8a) energetyka”;

4) w dziedzinie sztuki 20. Sztuki plastyczne:

a) zmienia się nazwę dyscypliny artystycznej 2) sztuki użytkowe na „2) sztuki projektowe”,

b) dodaje się dyscyplinę artystyczną „3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.