Akty prawne Więcej aktów

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Ustawa określa wysokość i sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.: 1) ...
Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania akredytacji. 2. Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania ...
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia Ustawa określa: 1) zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia; 2) zadania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia;
Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 1. Ustawa określa świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, a także zasady ustalania i realizacji tego świadczenia ...
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

Od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego wyliczającej wysokość zaopatrzenia emerytalnego przyznanego w drodze wyjątku przez ... Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Maciej Pacuda (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2011 r. sprawy z ...
1. Zapłata długu składkowego przez jednego z dłużników, po wydaniu na podstawie art. 116 ustawy ... 1. Zapłata długu składkowego przez jednego z dłużników, po wydaniu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. ...
Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki komandytowej zawiązanej w celu prowadzenia ... Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki komandytowej zawiązanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzącej taką działalność (art. 6 ust. 1 ...
1. Wypłaty finansowane z napiwków doliczanych do rachunku regulowanego kartą płatniczą, wypłacane kelnerowi (pracownikowi) przez ... 1. Wypłaty finansowane z napiwków doliczanych do rachunku regulowanego kartą płatniczą, wypłacane kelnerowi (pracownikowi) przez pracodawcę, na którego konto wpływają, z zachowaniem zasady, że kelner ...
Zawarcie związku małżeńskiego po wejściu z życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o ... Zawarcie związku małżeńskiego po wejściu z życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. ...
Ubezpieczonemu, który w dniu zgłoszenia wniosku o wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 29 ust. 1 ... Ubezpieczonemu, który w dniu zgłoszenia wniosku o wcześniejszą emeryturę na podstawie i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości świadczeń;
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe;
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe;
II UZP 1/05
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało na tle następującego stanu faktycznego: Wyrokiem z dnia 9 lipca 2003 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Opolu zmienił decyzję ...
II UZP 1/05
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało na tle następującego stanu faktycznego: Wyrokiem z dnia 9 lipca 2003 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Opolu zmienił decyzję ...
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości świadczeń;
Zamknij
Zamknij