Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl

Akty prawne Więcej aktów

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Prawo farmaceutyczne 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania; 1a) ...
Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Ustawa określa wysokość i sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.: 1) ...
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Ustawa określa: 1) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności; ...
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;

Orzeczenia

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o zawodzie lekarza
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. 1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń ...
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) potwierdzających ...
Ustawa o działalności leczniczej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
Rozdział 2. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Rozdział 2 Dokumentacja w zakładzie opieki zdrowotnej § 12. Szpital sporządza i prowadzi: 1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby lub karty noworodka; 2) dokumentację ...
Rozdział 2. Ustawa o zawodzie lekarza
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 2 Prawo wykonywania zawodu lekarza Art. 5. 5) 1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2—6 i 8 oraz art. 5a—5c ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych: 1) o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82*; 2) o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
Zamknij
Zamknij